Regulamin – Akademia Urody

§1

Organizatorem kursów i szkoleń jest placówka szkoleniowa AKADEMIA SPA Wirtualni Terapeuci

Bałtycka Akademia Masażu i Kosmetologii
ul. Podwale Grodzkie 9
80-895 Gdańsk
NIP 583 342 92 09

Akademia Spa Wirtualni Terapeuci wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.14/00122/2019.

§2

Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.akademiaspa.eu drogą bezpośrednią w miejscu szkolenia, drogą telefoniczną oraz drogą e-mailową.

§3

AKADEMIA SPA Wirtualni Terapeuci organizuje kursy i szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie kursów i szkoleń podanej na stronie internetowej akademiaspa.eu Aktualny zakres oferty szkoleniowej wykorzystywany podczas realizacji kursu lub szkolenia, obowiązujący na dzień realizowanego kursu lub szkolenia i podany jest na stronie internetowej na dzień początku realizacji kursu lub szkolenia. Program kursu lub szkolenia nie podlega ewentualnym zmianom lub roszczeniom.

§4

Uczestnicy przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uiszczenie płatności w formie zadatku lub całości kwoty za kurs lub szkolenie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

§5

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili uiszczenia płatności, a w szczególności w momencie rozpoczęcia korzystania z kursu lub szkolenia. W ramach uczęszczania na kurs lub szkolenie zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste prowadzących lub uczestników kursu lub szkolenia.

§6

W wypadku zainteresowania kursem w placówce szkoleniowej AKADEMIA SPA Wirtualni Terapeuci , uczestnik kursu zobowiązuje się do dokonania wpłaty zadatku jako opłaty rezerwacyjnej, przeznaczonej na poczet rezerwacji miejsca na kursie w wysokości 30% wartości kursu lub szkolenia, pozostała część płatna jest na 30 dni przed rozpoczęciem kursu . W przypadku kiedy kwota szkolenia ma cenę promocyjną wymagana jest opłata całości .

Zadatek jest częścią wartości końcowej kursu. Jest też kwotą administracyjną, nie podlegającą zwrotowi w chwili rezygnacji Uczestnika z kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora lub braku pozostałej opłaty w wyznaczonym terminie. Powyższe postanowienie nie dotyczy zapisu w terminie krótszym od planowanego rozpoczęcia kursu (poniżej 7 dni), gdzie wymagana jest wpłata pełnej kwoty za kurs oraz postanowienie nie dotyczy zapisu na szkolenie lub pakiet szkoleń gdzie wymagana jest wpłata pełnej kwoty za szkolenie lub kiedy kwota kursy jest obniżona ze względu na trwająca promocję.

§7

Uczestnicy wszystkich kursów i szkoleń organizowanych przez placówkę AKADEMIA SPA Wirtualni terapeuci oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie w tym szczególnie w formie zdjęć oraz nagrań. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego.

Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

§8

Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w kursach lub szkoleniach. Dotyczy to również kursów ONLINE .Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§9

Firma AKADEMIA SPA Wirtualni Terapeuci zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez szkołę jako organizatora kursami i szkoleniami.

§10

Uczestnicy wszystkich kursów i szkoleń organizowanych przez AKADEMIA SPA Wirtualni Terapeuci oświadczają, że wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video z kursów lub szkoleń, oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

§11

AKADEMIA SPA Wirtualni terapeuci będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania kursów i szkoleń. Materiały te stają się własnością AKADEMIA SPA Wirtualni Terapeuci . Osoby pobierające udostępnione pliki oświadczają, iż nie dokonają zmian z zakresu obróbki zdjęć, a także ich modyfikowania i kadrowania. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§12

Poprzez udział w kursie lub szkoleniu Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą zakres wybranego kursu lub szkolenia z oferty. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom drogą elektroniczną. AKADEMIA SPA Wirtualni Terapeuci nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką kursu lub szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie sam odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

§13

Promocje organizowane przez AKADEMIA SPA Wirtualni terapeuci , rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

§14

Osoby decydujące się na uczestnictwo w kursie lub szkoleniu AKADEMIA SPA Wirtualni Terapeuci oświadczają iż są zdrowe i nie posiadają jakichkolwiek przeciwwskazań w tym medycznych, aby uczestniczyć w szkoleniu. AKADEMIA SPA Wirtualni terapeuci ma prawo odmówić prowadzenia szkolenia osobie chorej, mając na względzie dobro trenera oraz innych kursantów.

§15

AKADEMIA SPA Wirtualni Terapeuci i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie kursu lub szkolenia (za zwrotem wpłaconych pieniędzy potrąconych o wartość opłaty administracyjnej, czyli zadatku i częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości kursu lub szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał udział). W przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, tak jak w szczególności, jeśli Uczestnik jest chory, pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia,  i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg kursu lub szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

§16

Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik decyduje się na zmianę terminu udziału w kursie – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego kursu lub przenieść na inny kurs lub szkolenie organizowane przez AKADEMIA SPA Wirtualni terapeuci z zastrzeżeniem posiadanych wolnych miejsc na podstawie pisemnego oświadczenia i uzyskania zgody ze AKADEMIA Spa Wirtualni terapeuci. Decyzja o przeniesieniu wpłaconego zadatku na inny kurs lub szkolenie może zostać skierowana do AKADEMIA SPA Wirtualni terapeuci w sposób pisemny tj. listowanie lub drogą e-mailową, najpóźniej na 30 dni przed pierwotnie wyznaczonym terminem kursu. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 30 dni lub nieobecność na kursie powoduje iż zadatek tj. opłata rezerwacyjna (administracyjna) nie zostanie zwrócona. Maksymalny termin odbycia kursu lub szkolenia Organizator ustalił do 12 miesięcy od zaksięgowania wpłaty zadatku. Po tym czasie zaksięgowane środki będą rozumiane jako zrealizowanie usługi. Z chwilą uzyskania potwierdzenia drogą elektroniczną przeniesienia zadatku na nowy termin kursu Organizator wyznaczy termin wpłaty pozostałej kwoty za kurs nie później niż 10 dni od ustalenia nowego terminu.

§17

Uczestnik, który zgłosił się na kurs lub szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyny informując szkołę o rezygnacji z kursu lub szkolenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia w siedzibie placówki szkoleniowej, bądź wysłania dokumentu drogą elektroniczną. Z chwilą złożenia rezygnacji Uczestnik traci status kursanta, zadatek lub wpłacone kwota promocyjna nie podlega zwrotowi.

§18

AKADEMIA SPA Wirtualni terapeuci , zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub szkolenia, w szczególności w wypadku zaistnienia kolejnych zdarzeń: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, zmian grafiku, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie lub wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę.

Organizator nie zwraca innych poniesionych kosztów przez kursanta związanych z uczestnictwem w szkoleniu np. koszt dojazdu, noclegu etc.

§19

Osoby dokonujące zakupu usług firmy AKADEMIA SPA Wirtualni Terapeuci oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie paragonów, faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania przed szkoleniem takiej informacji.

Osoba która chce otrzymać fakturę vat musi poinformować o tym fakcie droga meilową w dniu zakupu kursu lub w dniu kiedy za niego zapłaci.

W przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon.

Jeżeli uczestnik kursu w formularzu zakupu szkolenia podał NIP firmy automatycznie zostanie wystawiona faktura w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon bez możliwości zmiany .

§20

Uczestnik będący kursantem oświadcza, iż jest świadom, że w przypadku szkoleń naruszających ciągłość tkanki lub skóry tak jak: niektóre zabiegi kosmetyczne, makijaż permanentny, medycyna estetyczna, praca na modelach jest uzależniona od pozytywnej opinii instruktora. Decyzja o przyznaniu możliwości pracy na modelach jest podejmowana przez trenera, jest ona ostateczna i nie dopuszcza się od niej odwołania. W przypadku negatywnej opinii trenera nie jest możliwe przystąpienie do wykonania zabiegu na modelu. Uczestnik oświadcza, że z tego tytułu nie będzie względem Organizatora zgłaszać żadnych roszczeń.

§21

Szkolenia Akademii Spa WIRTUALNI TERAPEUCI odbywają się przy udziale modeli lub uczestnicy ćwiczą na sobie w zależności od rodzaju szkolenia. Przy udziale modeli odbywają się szkolenia indywidualne oraz grupowe z zakresu medycyny estetycznej, wizażu, manicure i pedicure, podologii oraz pernamentu brwi. Na pozostałych szkoleniach uczestnicy ćwiczą na innych kursantach .

AKADEMIA Spa Wirtualni terapeuci organizuje modeli we własnym zakresie. Uczestnikowi, który z własnej woli decyduje się na niewykonanie zabiegów na modelach podczas kursu lub szkolenia, nie przysługuje możliwość wykonania tych zabiegów w innym terminie oraz nie przysługuje otrzymanie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu i certyfikatów potwierdzających umiejętności.

§22

Po ukończonym kursie lub szkoleniu z wynikiem pozytywnym AKADEMIA SPA Wirtualni Terapeuci wydaje dwa certyfikaty: po polsku i po angielsku. Aby uzyskać powyższe dokumenty potwierdzające umiejętności, Uczestnik musi uzyskać wynik pozytywny z egzaminu. Egzamin jest wewnętrzny i decyzja w jakiej formie odbędzie się egzamin (pisemna lub praktyczna) należy do Instruktora. AKADEMIA SPA Wirtualni terapeuci ma prawo nie wydać powyższych dokumentów jeśli wynik z egzaminu lub opinia instruktora na temat zajęć praktycznych jest negatywna.

§23

Ze względu na wykonywanie zabiegu w dłuższym czasie niż przewidziany na kursie lub szkoleniu, Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowy czas szkolenia. Długość kursu lub szkolenia jest ściśle ustalona na moment zapisywania się na niego Uczestnika.

§24

Tryb postępowania reklamacyjnego
1. W przypadku wad lub niezgodności kursu z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji usługi poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@akademiaspa.eu 
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
– imię i nazwisko
– adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
– przedmiot reklamacji
– przyczynę reklamacji
– podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Reklamacja może zostać złożona na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia jeżeli kursant  widzi niezgodności w proponowanym szkoleniu, które już wykupił lub 7 dni po odbytym szkoleniu. Reklamacje złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane.
4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin wymiany usługi lub zwrot kosztów kursu.
6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zwrotom nie podlegają usługi:
1) zakupione w promocji,
2) kursy ukończone, potwierdzone certyfikatem, kursy online otwarte
§25
Kursant ma prawo do zwrotu zakupionego szkolenia online w ciągu 14 dni od daty zakupu lub odstąpienia od umowy pod warunkiem niekorzystania z treści szkolenia.W przypadku rozpoczęcia korzystania z treści i chęci zwrotu , kursant ma prawo do odstąpienia od umowy po uprzednim za argumentowaniu niedogodności lub niespełnieniu oczekiwań w uzasadniony sposób jednakże w takim przypadku traci możliwość ubiegania się o certyfikat potwierdzający ukończenia szkolenia.
§26
Zakupione szkolenie online nie podlega zwrotowi w przypadku , gdy zostało już odtworzone lub przystąpiono do korzystania z jego treści.
§27
Akademia Spa Wirtualni Terapeuci zastrzegają sobie prawo do wprowadzania promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku zakupu szkolenia po cenie regularnej przed wprowadzeniem promocji , nie przewidujemy możliwości korekty ceny ani zwrotu różnicy cenowej.
§28
Zakupione szkolenie online jest ważne przez okres jednego roku od daty zakupu. Po upływie tego okresu , masz możliwość wydłużenia ważności szkolenia płacąc dodatkową opłatę w wysokości 150 zł za każdy kolejny rok ważności każdego pojedynczego szkolenia. W przypadku zakupu pakietu szkoleń i chęci wydłużenia wybranych szkoleń online cenę należy pomnożyć o faktyczną ilość wydłużanych kursów. Prosimy pamiętać, że ważność szkolenia można wydłużać wielokrotnie z zachowaniem opisanych warunków.

§29

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

§30

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby AKADEMIA SPA Wirtualni Terapeuci

§31

Akademia Spa Wirtualni terapeuci zastrzega sobie iż głównym i jedynym komunikatorem z uczestnikami jest kontakt meilowy i telefoniczny.

Wszelkie informacje zostawione na messenger, w komentarzu pod postem lub na profilach osób prywatnych pracujących w Akademii będą uznawane za nieistniejące.

§32

Uczestnika szkolenia obowiązuje powyższy regulamin