Bezpłatne Szkolenia z Urzędu Pracy

Zainwestuj w siebie !
Jeśli jesteś osobą bezrobotną możesz skorzystać z bezpłatnych szkoleń
Uzyskaj nowy zawód i kwalifikacje w Baltiqa Face&Body Academy dzięki naszej współpracy z Urzędami Pracy.
Osoba, która jest zainteresowana udziałem w bezpłatnym szkoleniu, powinna :

Kto może skorzystać ze szkolenia?

Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
  • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Jak to zrobić:

 1. Należy się zapoznać  z art. 14-18 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z późniejszymi zmianami.
 2. Następnie zgłosić się do Urzędu Pracy i nawiązać kontakt z doradcą zawodowym lub działem szkoleń.
  1. Napisać podanie z prośbą o zgodę do UP na indywidualne szkolenie w Baltiqa Face&Body Academy, podanie nazwy i kosztu szkolenia, które wzbudziło Twoje zainteresowanie.Koszty szkolenia są finansowane przez Urząd Pracy.Wskazać pracownikom urzędu placówkę szkoleniową – Baltiqa Day Spa Magdalena Cal-Kamińska wraz z adresem i numerem telefonu: Baltiqa Day Spa Magdalena Cal-Kamińska
   ul. Pucka 10B
   84-240 Reda
   dyrekcja@baltiqadayspa.pl
   Telefon komórkowy: 609-220-730
   www.akademiaspa.eu4. Podać informację dotyczącej naszego Wpisu do Rejestru Instytucji Szkolących przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy obejmującego teren całego kraju i widniejącego pod numerem ewidencyjnym: 2.22/00198/2019

W razie jakichkolwiek pytań, napisz lub zadzwoń do nas.

Baltiqa Day Spa  Magdalena Cal-Kamińska
ul. Pucka 10B
84-240 Reda
609-220-730 lub 733-022-411 / dyrekcja@baltiqadayspa.pl
www.akademiaspa.eu